Showing all 8 results

 • الکترودهای خودچسبان CA50 الکترود های خودچسبان آوین طب دسته ای از الکترودها هستند که قابلیت چندبار مصرف داشته و در اشکال و سایزهای متفاوت متناسب با ناحیه درمان تولید شده و بدون نیاز به هر گونه استرپ یا نگهدارنهده ای به بدن متصل شده و به دلیل کیفیت بالا امکان دریافت و ارسال هر گونه […]

  الکترودهای خودچسبان CA50

 • الکترودهای خودچسبان RA4040 الکترودهای خودچسبان آوین طب دسته ای از الکترودها هستند که قابلیت چندبار مصرف داشته و در اشکال و سایزهای متفاوت متناسب با ناحیه درمان تولید شده و بدون نیاز به هر گونه استرپ یا نگهدارنهده ای به بدن متصل شده و به دلیل کیفیت بالا امکان دریافت و ارسال هر گونه سیگنال […]

  الکترودهای خودچسبان RA4040

 • الکترودهای خودچسبان RA40100 الکترودهای خودچسبان آوین طب دسته ای از الکترودها هستند که قابلیت چندبار مصرف داشته و در اشکال و سایزهای متفاوت متناسب با ناحیه درمان تولید شده و بدون نیاز به هر گونه استرپ یا نگهدارنهده ای به بدن متصل شده و به دلیل کیفیت بالا امکان دریافت و ارسال هر گونه سیگنال […]

  الکترودهای خودچسبان RA40100

 • پخش یکنواخت جریان الکتریکی و مقاومت پائین و هدایت بالا
  انعطاف پذیری بالا و انطباق با بدن بیمار
  استفاده آسان در همه نقاط بدن
  قابلیت چندبار مصرف بودن
  عدم نیاز به استرپ

  الکترودهای خودچسبان RA50100

 • پخش یکنواخت جریان الکتریکی و مقاومت پائین و هدایت بالا
  انعطاف پذیری بالا و انطباق با بدن بیمار
  استفاده آسان در همه نقاط بدن
  قابلیت چندبار مصرف بودن
  عدم نیاز به استرپ

  الکترودهای خودچسبان CA20

 • پخش یکنواخت جریان الکتریکی و مقاومت پائین و هدایت بالا
  انعطاف پذیری بالا و انطباق با بدن بیمار
  استفاده آسان در همه نقاط بدن
  قابلیت چندبار مصرف بودن
  عدم نیاز به استرپ

  الکترودهای خودچسبان RA5050

 • پخش یکنواخت جریان الکتریکی و مقاومت پائین و هدایت بالا
  انعطاف پذیری بالا و انطباق با بدن بیمار
  استفاده آسان در همه نقاط بدن
  قابلیت چندبار مصرف بودن
  عدم نیاز به استرپ

  الکترودهای خودچسبان RA3075

 • پخش یکنواخت جریان الکتریکی و مقاومت پائین و هدایت بالا
  انعطاف پذیری بالا و انطباق با بدن بیمار
  استفاده آسان در همه نقاط بدن
  قابلیت چندبار مصرف بودن
  عدم نیاز به استرپ

  الکترودهای خودچسبان CA30